اخبار و رویدادها

دوره های آموزشی

دوره های برنامه ریزی شده آتی

 • جرای کابل خودنگهدار (گروه یک)

  ۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

  کد دوره: 8370

  طول دوره: 34 ساعت

  برگزار کننده: مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی اصفهان

  شرکت متقاضی: توزیع برق شهرستان اصفهان

  کارشناس آموزش: محمدی نژاد

  مشخصات تماس: 09131145349

  شیوه اجرا: حضوری

  تارنما: www.iheari.ir

 • فن ورز شبکه هوایی توزیع

  ۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

  کد دوره: 741320050040001

  طول دوره: 192 ساعت

  برگزار کننده: مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی اصفهان

  شرکت متقاضی: توزیع برق شهرستان اصفهان

  کارشناس آموزش: محمدی نژاد

  مشخصات تماس: 09131145349

  شیوه اجرا: آفلاین/ حضوری

  تارنما: www.iheari.ir

 • اجرای کابل خودنگهدار (گروه دو)

  ۰۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

  کد دوره: 8370

  طول دوره: 34 ساعت

  برگزار کننده: مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی اصفهان

  شرکت متقاضی: توزیع برق شهرستان اصفهان

  کارشناس آموزش: محمدی نژاد

  مشخصات تماس: 09131145349

  شیوه اجرا: حضوری

  تارنما: www.iheari.ir

 • اجرای کابل خودنگهدار (گروه پنجم)

  ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

  کد دوره: 741320050080011

  طول دوره: 34 ساعت

  برگزار کننده: مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی اصفهان

  شرکت متقاضی: توزیع برق شهرستان اصفهان

  کارشناس آموزش: محمدی نژاد

  مشخصات تماس: 09131145349

  شیوه اجرا: حضوری

  تارنما: www.iheari.i

 • هره وری و تکنیک های اندازه گیری آن

  ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰

  کد دوره: TGCM-1011

  طول دوره: 6 ساعت

  برگزار کننده: مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی اصفهان

  شرکت متقاضی: فراخوان

  کارشناس آموزش: محمدی نژاد

  مشخصات تماس: 09131145349

  شیوه اجرا: وبینار

  تارنما: www.iheari.ir

 • اجرای کابل خودنگهدار (گروه سه)

  ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

  کد دوره: 8370

  طول دوره: 34 ساعت

  برگزار کننده: مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی اصفهان

  شرکت متقاضی: توزیع برق شهرستان اصفهان

  کارشناس آموزش: محمدی نژاد

  مشخصات تماس: 09131145349

  شیوه اجرا: حضوری

  تارنما: www.iheari.ir

 • اجرای کابل خودنگهدار (گروه چهار)

  ۰۵ خرداد ۱۴۰۰

  کد دوره: 8370

  طول دوره: 34 ساعت

  برگزار کننده: مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی اصفهان

  شرکت متقاضی: توزیع برق شهرستان اصفهان

  کارشناس آموزش: محمدی نژاد

  مشخصات تماس: 09131145349

  شیوه اجرا: حضوری

  تارنما: www.iheari.ir