بسته آموزشی توسعه، تجهیز و بهره برداری از چاهناشر : موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی صنعت آب و برق
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۸
نسخه الکترونیکی : ندارد
مرحله تولید : چاپ شده

جهت کسب اطلاعات تکمیلی با امور پژوهش و انتشارات موسسه  با شماره تلفن ۴۴۱۷۱۹۶۱ داخلی ۲۵۴ تماس حاصل فرمایید.

جهت کسب اطلاعات تکمیلی با امور پژوهش و انتشارات موسسه  با شماره تلفن ۴۴۱۷۱۹۶۱ داخلی ۲۵۴ تماس حاصل فرمایید.

جهت کسب اطلاعات تکمیلی با امور پژوهش و انتشارات موسسه  با شماره تلفن ۴۴۱۷۱۹۶۱ داخلی ۲۵۴ تماس حاصل فرمایید.

ارسال با ایمیل: