تقویم

جرای کابل خودنگهدار (گروه یک)

۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

کد دوره: 8370 طول دوره: 34 ساعت برگزار کننده: مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی اصفهان شرکت متقاضی: توزیع برق شهرستان اصفهان کارشناس آموزش: محمدی نژاد مشخصات ...


فن ورز شبکه هوایی توزیع

۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

کد دوره: 741320050040001 طول دوره: 192 ساعت برگزار کننده: مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی اصفهان شرکت متقاضی: توزیع برق شهرستان اصفهان کارشناس آموزش: محمدی نژاد مشخصات ...


اجرای کابل خودنگهدار (گروه دو)

۰۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

کد دوره: 8370 طول دوره: 34 ساعت برگزار کننده: مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی اصفهان شرکت متقاضی: توزیع برق شهرستان اصفهان کارشناس آموزش: محمدی نژاد مشخصات ...


اجرای کابل خودنگهدار (گروه پنجم)

۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

کد دوره: 741320050080011 طول دوره: 34 ساعت برگزار کننده: مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی اصفهان شرکت متقاضی: توزیع برق شهرستان اصفهان کارشناس آموزش: محمدی نژاد مشخصات ...


هره وری و تکنیک های اندازه گیری آن

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰

کد دوره: TGCM-1011 طول دوره: 6 ساعت برگزار کننده: مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی اصفهان شرکت متقاضی: فراخوان کارشناس آموزش: محمدی نژاد مشخصات تماس: 09131145349 شیوه اجرا: وبینار تارنما: ...


اجرای کابل خودنگهدار (گروه سه)

۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

کد دوره: 8370 طول دوره: 34 ساعت برگزار کننده: مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی اصفهان شرکت متقاضی: توزیع برق شهرستان اصفهان کارشناس آموزش: محمدی نژاد مشخصات ...


اجرای کابل خودنگهدار (گروه چهار)

۰۵ خرداد ۱۴۰۰

کد دوره: 8370 طول دوره: 34 ساعت برگزار کننده: مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی اصفهان شرکت متقاضی: توزیع برق شهرستان اصفهان کارشناس آموزش: محمدی نژاد مشخصات ...