تقویم

مدیریت محیط زیست در نیروگاه

۲۹ دی ۱۳۹۹

کد دوره: 3061 طول دوره: 18ساعت برگزار کننده: مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی غرب شرکت متقاضی: مدیریت تولید نیروی برق شهید مفتح کارشناس آموزش: ...


آشنایی با نرم افزارهای تخصصی دیسپاچینگ

۲۹ دی ۱۳۹۹

کد دوره: 3362 طول دوره: 24 ساعت برگزار کننده: مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان شرکت متقاضی: برق منطقه‌ای آذربایجان کارشناس آموزش: لیلا دینی مشخصات ...


آب در آیینه قرآن

آب در آیینه قرآن

۳۰ دی ۱۳۹۹

جهت ثبت نام با شماره های مراکز آموزشی مندرج در پوستر تماس حاصل فرمایید.


مدیریت سبز

۰۲ بهمن ۱۳۹۹

کد دوره: TGCM-1090 طول دوره: 8 ساعت برگزار کننده: مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی فارس شرکت متقاضی: آب منطقه ای فارس کارشناس آموزش: فرهادی مشخصات ...
آشنایی با پست ها و شبکه های توزیع

۰۷ بهمن ۱۳۹۹

کد دوره: 3529 طول دوره: 24 ساعت برگزار کننده: مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی خراسان شرکت متقاضی: شرکت توزیع نیروی برق گلستان کارشناس آموزش: ...پروژه روش های مهندسی کنترلی سیلاب

۱۳ بهمن ۱۳۹۹

کد دوره: 1169 طول دوره: 48ساعت برگزار کننده: مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی اصفهان شرکت متقاضی: آب منطقه ای کرمان کارشناس آموزش: شیلا هشیاری ...