برون سپاری در صنعت آب و برق

تاریخ شروع : ۲۴ دی ۱۳۹۹
تاریخ پایان : ۰۲ بهمن ۱۳۹۹

کد دوره: 8613

طول دوره: 24 ساعت

برگزار کننده: مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی فارس

شرکت متقاضی: آب منطقه ای فارس

کارشناس آموزش: مهندس فرهادی

مشخصات تماس: 38330015

شیوه اجرا: ویدئوکنفرانس

تارنما: farscomplex.ir