آشنایی با پروتکل های رایج در صنعت برق

تاریخ شروع : ۱۵ دی ۱۳۹۹
تاریخ پایان : ۰۶ بهمن ۱۳۹۹

کد دوره: 3071

طول دوره: 30 ساعت

برگزار کننده: مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی اصفهان

شرکت متقاضی: فراخوان

کارشناس آموزش: خانم الهه بهارلوئی

مشخصات تماس: 09919002844

شیوه اجرا: وبینار

تارنما: www.iheari.ir