مدیریت سبز

تاریخ شروع : ۰۲ بهمن ۱۳۹۹
تاریخ پایان : ۰۲ بهمن ۱۳۹۹

کد دوره: TGCM-1090

طول دوره: 8 ساعت

برگزار کننده: مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی فارس

شرکت متقاضی: آب منطقه ای فارس

کارشناس آموزش: فرهادی

مشخصات تماس: 38330015

شیوه اجرا: ویدئوکنفرانس

تارنما: farscomplex.ir