مدیریت محیط زیست در نیروگاه

تاریخ شروع : ۲۹ دی ۱۳۹۹
تاریخ پایان : ۰۶ بهمن ۱۳۹۹

کد دوره: 3061

طول دوره: 18ساعت

برگزار کننده: مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی غرب

شرکت متقاضی: مدیریت تولید نیروی برق شهید مفتح

کارشناس آموزش: سعید ابراهیمی

مشخصات تماس: 09197026320

شیوه اجرا: برخط

تارنما: http://ksh-ieht.irir