آشنایی با پست ها و شبکه های توزیع

تاریخ شروع : ۰۷ بهمن ۱۳۹۹
تاریخ پایان : ۲۱ بهمن ۱۳۹۹

کد دوره: 3529

طول دوره: 24 ساعت

برگزار کننده: مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی خراسان

شرکت متقاضی: شرکت توزیع نیروی برق گلستان

کارشناس آموزش: -رضا اسلامی

مشخصات تماس: 01732680756

شیوه اجرا: حضوری

تارنما: https://www.mapsab.ir/