پروژه روش های مهندسی کنترلی سیلاب

تاریخ شروع : ۱۳ بهمن ۱۳۹۹
تاریخ پایان : ۲۷ بهمن ۱۳۹۹

کد دوره: 1169

طول دوره: 48ساعت

برگزار کننده: مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی اصفهان

شرکت متقاضی: آب منطقه ای کرمان

کارشناس آموزش: شیلا هشیاری پور 

مشخصات تماس: 09308557668

شیوه اجرا: وبینار

تارنما: www.iheari.ir