آشنایی با مکانیزاسیون شبکه های توزیع وGis

تاریخ شروع : ۲۵ بهمن ۱۳۹۹
تاریخ پایان : ۱۸ اسفند ۱۳۹۹

کد دوره: 3555

طول دوره:30 ساعت

برگزار کننده: واحد آموزشی مازندارن 

شرکت متقاضی: توزیع نیروی برق مازندران

کارشناس آموزش:  ابراهیم رزاقی

مشخصات تماس: 09113535167

شیوه اجرا: برخط (غیر حضوری )

تارنما: mwphti.com