آشنایی با انواع کنتورها (ویژه صنعت آب و فاضلاب)

تاریخ شروع : ۱۲ اسفند ۱۳۹۹
تاریخ پایان : ۱۶ اسفند ۱۳۹۹

کد دوره: 85770

طول دوره: 20ساعت

برگزار کننده: مجمتع عالی آموزشی و پژوهشی اصفهان

شرکت متقاضی: آب و فاضلاب استان هرمزگان

کارشناس آموزش: خانم اتابک 

مشخصات تماس: 09179983509

شیوه اجرا: وبینار

تارنما: www.iheari.ir