متعادل سازی بار در شبکه های توزیع

تاریخ شروع : ۰۲ اسفند ۱۳۹۹
تاریخ پایان : ۱۶ اسفند ۱۳۹۹

کد دوره: 3598

طول دوره: 24ساعت

برگزار کننده: مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان

شرکت متقاضی: توزیع 

کارشناس آموزش: حسین قادری

مشخصات تماس: 04533743340

شیوه اجرا: برخط (غیرحضوری)

تارنما: aherc.ir