آشنایی با سیستم های اتوماسیون پست DCS پیشرفته

تاریخ شروع : ۱۷ اسفند ۱۳۹۹
تاریخ پایان : ۲۰ اسفند ۱۳۹۹

کد دوره: 3178

طول دوره: ۳۰ ساعت

برگزار کننده: مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی اصفهان

شرکت متقاضی: فراخوان

کارشناس آموزش: آقای کریمی

مشخصات تماس: ۰۹۱۳۶۲۸۱۴۲۴

شیوه اجرا: وبینار

تارنما: www.iheari.ir