جرای کابل خودنگهدار (گروه یک)

تاریخ شروع : ۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
تاریخ پایان : ۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

کد دوره: 8370

طول دوره: 34 ساعت

برگزار کننده: مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی اصفهان

شرکت متقاضی: توزیع برق شهرستان اصفهان

کارشناس آموزش: محمدی نژاد

مشخصات تماس: 09131145349

شیوه اجرا: حضوری

تارنما: www.iheari.ir