قوانین و مقررات حقوقی قراردادها

تاریخ شروع : ۲۲ فروردین ۱۴۰۰
تاریخ پایان : ۳۱ فروردین ۱۴۰۰

کد دوره: 8370

طول دوره: 34 ساعت

برگزار کننده: مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی اصفهان

شرکت متقاضی: توزیع برق شهرستان اصفهان

کارشناس آموزش: 

مشخصات تماس: 

شیوه اجرا: آنلاین

تارنما: