ارتقاء شایستگی و بهبود رفتار سازمانی کارکنان با آموزه های اخلاقی

تاریخ شروع : ۱۵ مهر ۱۳۹۹
تاریخ پایان : ۳۰ دی ۱۳۹۹
ارتقاء شایستگی و بهبود رفتار سازمانی کارکنان با آموزه های اخلاقی

تاریخ برگزاری: ۲۵ شهریور لغایت ۱۵ مهر

برگزارکننده: مرکز آموزش از راه دور

تارنما: http://ieht-gtc.ir