رعایت ایمنی در شبکه های توزیع

تاریخ شروع : ۲۳ مهر ۱۳۹۹
تاریخ پایان : ۲۱ آبان ۱۳۹۹

کد دوره: RIT

طول دوره: ۵۰ ساعت

شرکت متقاضی: شرکت توزیع نیروی برق گلستان

برگزار کننده: مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی خراسان

کارشناس آموزش: اسلامی

تارنما: https://www.mapsab.ir

مشخصات تماس دفتر گلستان: ۰۱۷۳۲۶۸۰۷۵۶

شیوه اجرا: حضوری