فن ورز شبکه هوایی

تاریخ شروع : ۱۶ شهریور ۱۳۹۹
تاریخ پایان : ۱۰ آذر ۱۳۹۹

کد دوره: اقتضایی

طول دوره: ۱۳۹

شرکت متقاضی: شرکت توزیع برق غرب مازندران

برگزارکننده: واحد آموزشی مازندران

کارشناس آموزش: رضاعلی کمالی

شیوه اجرا: حضوری

تارنما: www.mwphti.com