بهره برداری و مدیریت پیشرفته توزیع

تاریخ شروع : ۲۸ آبان ۱۳۹۹
تاریخ پایان : ۱۱ آذر ۱۳۹۹

کد دوره: ۳۰۲۱

طول دوره: ۴۸ ساعت

شرکت متقاضی: شرکت توزیع نیروی برق مازندران

برگزار کننده: واحد آموزشی مازندران

کارشناس آموزش: ابراهیم رزاقی

شیوه اجرا: مجازی برخط و غیر برخط

تارنما: www.mwphti.com