دولت الکترونیک

تاریخ شروع : ۲۰ مهر ۱۳۹۹
تاریخ پایان : ۱۱ آبان ۱۳۹۹

کد دوره: ۷۰۶۷

طول دوره: ۱۸ ساعت

شرکت متقاضی: شرکت مدیریت تولید برق نکاء

برگزار کننده: واحد آموزشی مازندران

تارنما: www.mwphti.com

شیوه اجرا: مجازی برخط

مدرس دوره: طالبی