مدیریت بار

تاریخ شروع : ۲۴ آبان ۱۳۹۹
تاریخ پایان : ۲۷ آبان ۱۳۹۹

کد دوره: ۳۵۰۴

طول دوره: ۳۰ ساعت

شرکت متقاضی: برق منطقه ای آذربایجان

برگزار کننده: مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان

کارشناس آموزش: رضا قربان پور طاهری

شیوه اجرا: مجازی برخط

تارنما: http://aherc.ir

مشخصات تماس: ۰۹۱۴۳۰۰۹۶۳۳