دوره آموزشی مدیریت تعارض منافع

تاریخ شروع : ۲۴ آبان ۱۳۹۹
تاریخ پایان : ۲۵ آبان ۱۳۹۹
دوره آموزشی مدیریت تعارض منافع

جهت ثبت نام با شماره های مراکز آموزشی مندرج در پوستر تماس حاصل فرمایید.

تاریخ برگزاری: ۲۴ و ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۹