بیلان آبهای زیر زمینی (در آبرفت – در کارست)

تاریخ شروع : ۲۴ دی ۱۳۹۹
تاریخ پایان : ۰۲ بهمن ۱۳۹۹

کد دوره: ۱۱۵۸

طول دوره: ۱۸ ساعت

برگزار کننده: مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی فارس

شرکت متقاضی: آب منطقه ای فارس

کارشناس آموزش: آقای باقری

مشخصات تماس: ۰۷۱۳۸۳۳۰۰۱۷

شیوه اجرا: ویدئوکنفرانس

تارنما: farscomplex.ir