آشنایی با طراحی و توسعه شبکه توزیع

تاریخ شروع : ۱۵ آذر ۱۳۹۹
تاریخ پایان : ۱۷ آذر ۱۳۹۹

کد دوره: ۳۵۸۵

طول دوره: ۲۴ ساعت

برگزار کننده: مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان

شرکت متقاضی: توزیع برق آذربایجان شرقی

کارشناس آموزش: لیلا دینی

مشخصات تماس: ۰۹۱۴۳۰۸۵۲۴۸