مسائل خاص در هیدروژئولوژی

تاریخ شروع : ۰۵ آذر ۱۳۹۹
تاریخ پایان : ۲۰ آذر ۱۳۹۹

کد دوره: ۱۵۴۵

طول دوره: ۳۰ ساعت

برگزار کننده: مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی فارس

شرکت متقاضی: آب منطقه ای فارس

کارشناس آموزش: آقای باقری

مشخصات تماس: ۰۷۱۳۸۳۳۰۰۱۷

تارنما: farscomplex.ir

شیوه اجرا: ویدئوکنفرانس