مدیریت سیستمهای منابع آب

تاریخ شروع : ۱۹ آذر ۱۳۹۹
تاریخ پایان : ۱۱ دی ۱۳۹۹

کد دوره: ۱۴۴۰

طول دوره: ۴۸ ساعت

برگزار کننده: مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی فارس

شرکت متقاضی: آب منطقه ای فارس

کارشناس آموزش: آقای باقری

مشخصات تماس: ۰۷۱۳۸۳۳۰۰۱۷

تارنما: farscomplex.ir

شیوه اجرا: ویدئوکنفرانس