امنیت سیستم های کنترل صنعتی

تاریخ شروع : ۲۲ آذر ۱۳۹۹
تاریخ پایان : ۲۳ آذر ۱۳۹۹

کد دوره: اقتضایی

طول دوره: ۱۶ ساعت

برگزار کننده: مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان

شرکت متقاضی: توزیع برق آذربایجان شرقی

کارشناس آموزش: لیلا دینی

مشخصات تماس: 09143085248

تارنما: http://aherc.ir