برنامه ریزی و مدیریت رودخانه

تاریخ شروع : ۱۰ دی ۱۳۹۹
تاریخ پایان : ۲۵ دی ۱۳۹۹

کد دوره: 1134

طول دوره: 30 ساعت

برگزار کننده: مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی فارس

شرکت متقاضی: آب منطقه ای فارس

کارشناس آموزش: آقای باقری

مشخصات تماس: 07138330017

تارنما: farscomplex.ir

شیوه اجرا: ویدئوکنفرانس