حقوق بین المللی آب

تاریخ شروع : ۰۷ دی ۱۳۹۹
تاریخ پایان : ۲۷ دی ۱۳۹۹

کد دوره: ۱۰۳۷

طول دوره: ۳۰ ساعت

برگزار کننده: مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی غرب

شرکت متقاضی: کلیه شرکت های آب منطقه ای

کارشناس آموزش: امین حدادی

مشخصات تماس: 09188572671

تارنما: http://ksh-ieht.ir