الکتروهیدرولیک و الکتروپنیوماتیک

تاریخ شروع : ۲۴ دی ۱۳۹۹
تاریخ پایان : ۱۳ بهمن ۱۳۹۹

کد دوره: 3154

طول دوره: 36 ساعت

برگزار کننده: مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی غرب

شرکت متقاضی: نیروگاه های تابعه

کارشناس آموزش: سعید ابراهیمی

مشخصات تماس: 09197026320

تارنما: http://ksh-ieht.ir

شیوه اجرا: برخط