فن ورز تعمیر شبکه هوایی توزیع به روش خط گرم

تاریخ شروع : ۰۷ دی ۱۳۹۹
تاریخ پایان : ۲۷ اسفند ۱۳۹۹

کد دوره: 74132005008001

طول دوره: 20 ساعت

برگزار کننده: واحد آموزشی گیلان

شرکت متقاضی: توزیع نیروی برق قزوین

کارشناس آموزش: آقای مسلم فلاحتی

مشخصات تماس: 01333321972

شیوه اجرا: ویدئوکنفرانس - حضوری

تارنما: https://ieht-gilan.ir/