اصول مانور شبکه

تاریخ شروع : ۲۴ دی ۱۳۹۹
تاریخ پایان : ۱۵ بهمن ۱۳۹۹

کد دوره: 3381

طول دوره: 30 ساعت

برگزار کننده: مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی اصفهان

شرکت متقاضی: فراخوان

کارشناس آموزش: خانم الهه بهارلوئی

مشخصات تماس: 09919002844

شیوه اجرا: ویدئوکنفرانس - حضوری

تارنما: www.iheari.ir