تقویم

روش های کاهش تلفات در شبکه های توزیع

روش های کاهش تلفات در شبکه های توزیع

۱۸ آبان ۱۳۹۹

کد دوره: ۳۶۱۹ طول دوره: ۳۶ ساعت شرکت متقاضی: توزیع برق آذربایجان شرقی برگزار کننده: مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان کارشناس آموزش: خانم ...


پست های GIS

۱۸ آبان ۱۳۹۹

کد دوره: اقتضایی طول دوره: ۳۰ ساعت شرکت متقاضی: فراخوان برگزارکننده: مجتمع اصفهان کارشناس آموزش: خانم بهارلوئی تارنما: www.iheari.ir شیوه اجرا: وبینارمدیریت بار

۲۴ آبان ۱۳۹۹

کد دوره: ۳۵۰۴ طول دوره: ۳۰ ساعت شرکت متقاضی: برق منطقه ای آذربایجان برگزار کننده: مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان کارشناس آموزش: رضا ...


اصول ایمنی در انبارها

۲۵ آبان ۱۳۹۹

کد دوره: ۸۵۲۸ طول دوره: ۱۲ ساعت شرکت متقاضی: شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی برگزار کننده: دفتر خراسان جنوبی کارشناس آموزش: آقای مرتضی ...


بهره برداری و مدیریت پیشرفته توزیع

۲۸ آبان ۱۳۹۹

کد دوره: ۳۰۲۱ طول دوره: ۴۸ ساعت شرکت متقاضی: شرکت توزیع نیروی برق مازندران برگزار کننده: واحد آموزشی مازندران کارشناس آموزش: ابراهیم رزاقی شیوه اجرا: ...