تقویم

فن ورز شبکه هوایی

۱۶ شهریور ۱۳۹۹

کد دوره: اقتضایی طول دوره: ۱۳۹ شرکت متقاضی: شرکت توزیع برق غرب مازندران برگزارکننده: واحد آموزشی مازندران کارشناس آموزش: رضاعلی کمالی شیوه اجرا: حضوری تارنما: www.mwphti.com


دولت الکترونیک

۲۰ مهر ۱۳۹۹

کد دوره: ۷۰۶۷ طول دوره: ۱۸ ساعت شرکت متقاضی: شرکت مدیریت تولید برق نکاء برگزار کننده: واحد آموزشی مازندران تارنما: www.mwphti.com شیوه اجرا: مجازی برخط مدرس ...رعایت ایمنی در شبکه های توزیع

۲۳ مهر ۱۳۹۹

کد دوره: RIT طول دوره: ۵۰ ساعت شرکت متقاضی: شرکت توزیع نیروی برق گلستان برگزار کننده: مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی خراسان کارشناس آموزش: ...


پایش و تحلیل محیط زیستی منابع آب

۰۵ آبان ۱۳۹۹

کد دوره: ۲۰۷۸ طول دوره: ۳۰ ساعت شرکت متقاضی: فراخوان برگزار کننده: مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی اصفهان کارشناس آموزش: خانم فرشی تارنما: www.iheari.ir مشخصات تماس: ...