فهرست کامل دوره ها - بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۸/۰۷


نمایش ۱ تا ۲۵ مورد از کل ۱۷۰ مورد.
ردیفنام دورهکد دورهمدت دورهتاریخ شروع
1آشنایی با مبانی و اصلاح الگوی مصرفtgcm1041899/07/20
2کالیبراسیون31823099/07/21
3آشنایی با حقوق و تکالیف کارکنان و مقررات انظباطی8324499/07/22
4روش پاسخگویی به مراجعین86671899/07/23
5امربه معروف و نهی از منکرtgcm1006699/07/23
6امنیت کاربردی فناوری اطلاعاتTGCM10261299/07/23
7آشنایی با مفاهیم شبکه های هوشمند الکتریکی30223099/07/23
8ژنراتور سنکرون32553099/07/24
9آشنایی با مولفه های اجتماعی موثر بر سلامتtgcm1079899/07/27
10تفسیر آیات برگزیده قرآن کریمtgcm10332899/07/27
11آشنایی با ماموریتها و ساختار اداری دستگاه محل خدمتTIM3002699/07/27
12معرفت و بصیرت حسینیtgcm1054899/07/27
13جنگ نرم (سایبر2)71101299/07/27
14مدیریت امنیت اطلاعات70892099/07/28
15احکام زندگی در اسلامTGCM10342099/07/29
16پدافندغیرعاملTGCM1043181399/07/30
17مدیریت سبزTGCM-109081399/07/21
18استاندارد مدیریت امییت اطلاعات – Iso2700170632499/07/22
19جنگ نرم،تهدید نرم وشیوه های مقابله9041699/07/20
20روشهای نگهداری تجهیزات در انبار86801899/07/29
21ترانسفورماتورهای جریان و ولتاژ (وبینار)35063699/7/27
22دستورالعملهای ثابت بهره برداری(مجازی)34173099/7/23
23اصول مبانی حسابداری و هزینه یابی (وبینار)85463699/7/23
24بهره برداری و مدیریت پیشرفته توزیع30214899/8/28
25دولت الکترونیک70671899/7/20