اطلاعیه ها

معرفی موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق به عنوان مرکز آزمون مجاز به برگزاری آزمون های استخدامی

نظر به اعتبار، حسن شهرت و تجارب ارزنده مؤسسه در زمینه ی برگزاری آزمون های استخدامی و ارتقاء شغلی و در پی توسعه مرکز آزمون با چشم انداز ارائه ی خدمات ملی به منظور رفع نیاز صنعت آب و برق، موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق به عنوان مرکز آزمون تأیید شده توسط معاونت تحقیقات و منابع انسانی، جهت برگزاری آزمون های استخدامی موضوع بندهای ۵ و ۶ دستورالعمل نیاز سنجی، تأمین و ساماندهی نیروی انسانی در شرکت های وابسته (غیر دولتی) برگزیده و معرفی شد.

ادامه مطلب