گالری تصاویر

تصاویر مرکز

              

                                                              ساختمان اصلی                                                                                                       ورودی اصلی

 

              

                                                   مرکز تولید محتوای الکترونیکی                                                                                             سالن همایش

 

                 

                                                            محوطه مرکز                                                                                                         نمازخانه

 

                  

                                                            روسای موسسه

 


مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان

              

                                                         آزمایشگاه اندازه گیری                                                                                              آزمایشگاه جوشکاری

 

               

                                                        آزمایشگاه رله و حفاظت                                                                                       آزمایشگاه سرکابل و مفصل بندی

 

              

                                                        آزمایشگاه شیمی و فاضلاب                                                                                                سالن همایش

 

             

                                                            سایت کامپیوتری                                                                                                           کتابخانه

 

              

                                                   مرکز ملی مدیریت انرژی                                                                                                      مهمانسرا

 


مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی اصفهان

              

                                                               ساختمان مرکزی                                                                                                      نمای بیرونی ساختمان

 

               

                                                               نمای ساختمان                                                                                                             مجموعه ورزشی

 

              

                                                               مهمانسرا                                                                                                                    مهمانسرا

 

              

                                                          سالن غذاخوری                                                                                                              سالن جلسات

 

              

                                                       مرکز آموزش زبان                                                                                                      فرایند اجرای آموزش ها

 

                

                                                        آموزش عملیاتی                                                                                                     سایت آموزش آب و فاضلاب

 

              

                                                 آموزش عملیات نقشه برداری                                                                                           کارگاه بتن و مقاومت مصالح

 

              

                                                    کارگاه بتن و مقاومت مصالح                                                                                    آزمایشگاه میکروبیولوژی آب و فاضلاب

 

               

                                                    آزمایشگاه سیالات و هیدرولیک                                                                                     آزمایشگاه میکروبیولوژی آب و فاضلاب

 

               

                            کارگاه تجهیز، بهره برداری و تعمیر پست های فشار قوی - فشار ضعیف                                                                  کارگاه کابل خودنگهدار

 

               

                                                              کارگاه خط گرم                                                                                                    کارگاه سرکابل مفصل بندی

 

              

                                                  آزمایشگاه ماشین های الکتریکی                                                                                             آزمایشگاه فشارقوی

 

                 

                                                    آزمایشگاه ارتعاش محور و بالانسینگ                                                                               آزمایشگاه سنسورها و مبدل ها

 

                

                                                              آزمایشگاه عملگرها                                                                                      آزمایشگاه حرارت و مبدل های حرارتی

 

              

                                                     آزمایشگاه PLC و سیستم های کنترل                                                                          کارگاه آموزشی سیمولاتور نیروگاه بخار

 

              

                                                   کارگاه آموزشی سیمولاتور نیروگاه بخار                                                                      کارگاه آموزشی سیمولاتور نیروگاه بخار

 

              

                                                          کارگاه آموزشی گروه نیروگاه                                                                                      نمای هوایی مجتمع اصفهان

 

              

                                            سایت آموزشی فن ورز شبکه های هوایی توزیع                                                              سایت آموزشی فن ورز شبکه های هوایی توزیع

 

              

                                                 سایت برگزاری مسابقات آب و فاضلاب                                                                                 مرکز انرژی خورشیدی

 

               

                                                             آموزش خط گرم                                                                                                     آموزش خط گرم

 

              

                                                            آموزش خط گرم                                                                                                     آموزش خط گرم

 


مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی خراسان

              

                                                           ساختمان مرکزی                                                                                          آزمایشگاه شیمی و میکروبیولوژی

 

              

                                           پارک آموزشی تخصصی فوق توزیع و انتقال                                                                                       تالار اجتماعات

 

              

                                                              آزمایشگاه ارتعاشات                                                                                    آزمایشگاه ترمودینامیک و انتقال حرارت

 

                

                                                      آزمایشگاه هیدرولیک و پنوماتیک                                                                                     آزمایشگاه سیالات و هیدرولیک

 

                 

                                                              آزمایشگاه رسوب                                                                                                      آزمایشگاه اندازه گیری

 

              

                                                               آزمایشگاه PLC                                                                                                        آزمایشگاه رله و حفاظت

 

                

                                                            آزمایشگاه فشارقوی                                                                                                       آزمایشگاه ماشین

 

              

                                                               آزمایشگاه کنترل                                                                                               کارگاه سرکابل و مفصل بندی

 

                

                                                          کارگاه تجهیزات پست                                                                                                       کارگاه ترانس

 

              

                                                          کارگاه مدار فرمان                                                                                                     کارگاه عمومی برق

 

              

                                                              کارگاه تابلو                                                                                                           کارگاه توزیع هوایی

 

              

                                                        کارگاه ماشین ابزار                                                                                                        کارگاه چاه پیمایی

 

              

                                                      کارگاه اجزای نیروگاه                                                                                                      کارگاه جوشکاری

 

              

                                                           کارگاه دیزل                                                                                                           کارگاه عمومی مکانیک

 


مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی غرب

              

                                                                  ورودی مرکز                                                                                                        مجموعه ورزشی

 

              

                                                                 ساختمان اداری                                                                                                     ورودی سالن ورزشی

 

              

                                                               ساختمان کلاس ها                                                                                                        راهروی کلاس ها

 

              

                                                                      کلاس                                                                                                              کتابخانه و سالن مطالعه

 

                

                                                                مرکز آموش زبان                                                                                               آزمایشگاه نیوماتیک و هیدرولیک

 

              

                                                          آزمایشگاه میکروبیولوژی                                                                                                 کارگاه عیب یابی کابل

 

                

                                                          کارگاه سرکابل و مفصل بندی                                                                                         کارگاه سرکابل و مفصل بندی

 

               

                                                   کارگاه تجهیزات و پست های فشار قوی                                                                           کارگاه تجهیزات و پست های فشار قوی

 

              

                                                         آزمایشگاه مدارهای الکتریکی                                                                                      آزمایشگاه ماشین های الکتریکی

 

               

                                                          آزمایشگاه فشار قوی                                                                                       آزمایشگاه رله و حفاظت سیستم های قدرت

 

                

                                                           آزمایشگاه DCS                                                                                                            آزمایشگاه الکترونیک

 

                    

                                                            آزمایشگاه PLC

 


 

مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی فارس

              

                                                             ساختمان اصلی                                                                                                             سالن جلسات

 

              

                                                            ورودی مجتمع                                                                                                آزمایشگاه شیمی آب و فاضلاب

 

              

                                                      کارگاه فن ورز شبکه هوایی                                                                                                   کارگاه خط گرم

 

              

                                                         کارگاه تجهیزات پست                                                                                             کارگاه برق و مدارفرمان

 

              

                                                          کارگاه ترانسفورماتور                                                                                                    کارگاه تابلو

 

                

                                                      کارگاه عیب یابی کابل                                                                                                  آزمایشگاه فشارقوی

 

                

                                             آزمایشگاه ماشین های الکتریکی                                                                                       آزمایشگاه مدارهای الکتریکی

 

              

                                              آزمایشگاه اندازه گیری الکتریکی                                                                                          آزمایشگاه الکترونیک

 

              

                                                      آزمایشگاه ماشین شاپ                                                                                                   محوطه مجتمع

 

 


واحد آموزشی گیلان

ساختمان اصلی

 

کارگاههای آموزشی و سایر امکانات

              

              

 


واحد آموزشی مازندران

ساختمان اصلی

 

              

                                                 آزمایشگاه اندازه گیری الکتریکی                                                                                         آزمایشگاه سیمولاتور پست

 

             

                                                         سایت کامپیوتری                                                                                                   کارگاه برق و مدار فرمان