ساختار و کارکردها

ساختار موسسه:

کارکردها:

حدود کارکردها و اختیارات موسسه که در چارچوب ضوابط و مقررات وزارت نیرو و سازمان اداری و استخدامی کشور برای پاسخگویی به نیازهای صنعت آب و برق می باشد به شرح زیر است:

     ۱. فراهم نمودن امکانات ضروری برای تحقق اهداف موسسه

     ۲. تدوین، برنامه ریزی، اجرا و هدایت آموزش های تخصصی صنعت آب و برق در راستای سیاست ها، برنامه ها و خط مشی های وزارت نیرو

     ۳. ارزیابی صلاحیت حرفه ای نیروی انسانی شرکت های صنعت آب و برق

     ۴. مشارکت در تدوین و به روزرسانی استانداردهای صلاحیت حرفه ای مشاغل صنعت آب و برق

     ۵. پایش مستمر نیازهای آموزشی مبتنی بر تغییرات دانش و فناوری و آمایش سرزمین

     ۶. توسعه همکاری های بین المللی آموزشی با کشورهای بازار هدف صنعت آب و برق با اولویت کشورهای همجوار

     ۷. برنامه ریزی و اجرای آزمون های استخدامی و ارتقاء شغلی

     ۸. فراهم نمودن بسترهای لازم برای انجام آموزش های مهارتی و ترویجی مرتبط با صنعت آب و برق

     ۹. مدیریت تدوین دوره های آموزشی جدید حاصل از نتایج پژوهش های کاربردی صنعت آب وبرق

     ۱۰. برنامه ریزی برای استفاده از امکانات بخش دولتی و غیر دولتی با رعایت ضوابط و مقررات مربوط

     ۱۱. همکاری و استفاده از ظرفیت مراکز آموزشی که دارای فعالیت های مرتبط هستند به منظور بهره گیری از تجارب و تخصص آن ها

     ۱۲. انجام مطالعات و پژوهش های کاربردی و تولید دانش در زمینه های مرتبط با فعالیت موسسه

     ۱۳. برگزاری همایش های علمی و انتشار دستاوردهای موسسه با رعایت ضوابط و مقررات موضوعه

     ۱۴. انتشار مجله، کتاب، جزوه آموزشی، تولید نرم افزار و برنامه های رایانه ای متناسب با اهداف موسسه طبق قوانین و مقررات موضوعه

     ۱۵. توسعه شبکه های آموزش مجازی