معرفی مدیران

محمدرضا فدایی تهرانی

m.fadaei@ieht.ac.ir

رئیس مؤسسه

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی عمران (آب) - رزومه

تلفن: ۴۴۱۷۱۹۷۱-۰۲۱

 

حوزه ریاست

 

حوزه معاونت آموزشی

 

حوزه معاونت توسعه منابع انسانی و پشتیبانی