درخت کاری

228

225

221

150

146

145

155

159

162

165

167

173

181

197

200

204

207

209

214

219

209

نشست مدیران آموزش صنعت آب و برق برگزار شد

1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

15

16

بازدید روسای مراکز واحد های استانی و موسسات آموزش عالی دانشگاه جامع علمی کاربردی از مجتمع عالی آموزشی پژوهشی آذربایجان

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

نشست مدیران آموزش منطقه جنوب کشور

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

راه اندازی