سرپرست معاونت آموزشی: دکتر خلیل بانان علی عباسی                                                 

تلفن:02144171971تلفکس 44119215

سرپرست معاونت مالی و پشتیبانی : تقی بینقی

تلفن: 02144171971 تلفکس 44119215