اهم برنامه‌های راهبردی موسسه همگام با افق ۱۴۰۴                                                                                                      

الف) ارتقای سیستم‌های آموزشی مجهز به فناوری و تکنولوژی روز

* توسعه زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری سیستم آموزش الکترونیکی

* تهیه و استقرار سامانه تقویم آموزشی وزارت نیرو

* تهیه و استقرار سامانه جامع مدیریت آموزشی

ب ) استقلال کامل اجرای نظام آموزشی شغلی - سازمانی صنعت آب و برق

ج ) استقلال و راه اندازی مراکز آموزش های تخصصی و توسعه امکانات آزمایشگاهی تخصصی