معاون آموزشی: دکتر محمد ریاحی                                                     

تلفن:02144171971تلفکس 44119215

سرپرست معاونت مالی و پشتیبانی : پرویز علیزاده 

تلفن: 02144132416  تلفکس 44171961 داخلی 123